பெரியார் ஆண்டு 129

ஆசிரியர்
கி.வீரமணி

முகவரி:

பொறுப்பாசிரியர்

“பெரியார் பிஞ்சு”

பெரியார் திடல்
50, ஈ.வெ.கி.சம்பத் சாலை, சென்னை - 600 007.
தொலை பேசி : 26618161 தொலைப் பதிவி : 26618866


பெரியார் சுயமரியாதைப் பிரச்சார நிறுவனத்தின்

செயலாளர்
கி.வீரமணி

அவர்களை ஆசிரியராகவும் வெளியீட்டாளராகவும் கொண்டு ‘விடுதலை’ ஆஃப்செட் பிரின்டர்சில்

50, ஈ.வெ.கி. சம்பத் சாலை, சென்னை-600 007-ல் அச்சிட்டு வெளியிடப்படுகிறது.


Printed and Published By K.VEERAMANI,

Secretary of The Periyar Self-Respect Propoganda Institution on behalf of the organisation from
50,E.V.K. Sampath Salai, Periyar Thidal, Vepary, Chennai- 600 007.

Printed at Viduthalai Offset Printers (A Unit of Periyar Public Press Trust) from the above address.
Editor K.Veeramani

Archives

?பெரியார் பிஞ்சு

2008